Śladami Legionów trasa A (indywidualna)
Nazwa klubu
Your answer
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Rocznik *
Your answer
*
Required
Regulamin Imprezy na Orientację "Śladami Legionów"
Regulamin Imprezy na orientację "Śladami Legionów"

1. Organizatorzy zawodów:
Fundacja “Pro Vitae” 43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35,
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Cieszyna

2. Cel zawodów:
• Stworzenie możliwości udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Cieszyna z różnych grup wiekowych, w tym dla seniorów.
• Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
• Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
• Rozwijanie wspólnych międzypokoleniowych pasji.
• Promocja walorów turystyczno–historycznych Miasta Cieszyn;

3. Termin i miejsce zawodów:
24 listopada 2018 r /sobota/ start godzina 17:00, miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie ul. Błogocka 24

4. Trasy i kategorie:
• A (długość ok. 4,0 km ok. 15 punktów kontrolnych) – dla biegaczy indywidualnych,  oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn,
• B (długość ok. 4,0 km ok. 15 punktów kontrolnych) – dla drużyn/rodzin, start w zespołach maksymalnie- 3- osobowych, (w przypadku 4-rech i więcej osób należy dzielić uczestników, podczas rejestracji, na oddzielne zespoły o takiej samej nazwie z dopiskiem 1, 2, itp.)

5. Mapa:
Będzie przygotowana specjalna mapa do biegów na orientację uwzględniając takie obiekty jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które mogą potencjalnie dla zawodnika stanowić punkt orientacyjny. Aktualność październik 2018.

6. System potwierdzeń:
Karta startowa, perforator.

7. Zasady rozgrywania zawodów:
• Biorący udział w zawodach startują w odstępach czasowych przydzielonych podczas rejestracji w biurze zawodów.
• Start rozpoczyna się o godz. 17:00 – jest to minuta 00.
• Na 1 minutę przed startem startujący otrzymuje dokładną mapę terenu z zaznaczonymi na czerwono: miejscem startu (trójkąt), punktami kontrolnymi (kółeczka), metą (podwójne kółeczko), oraz ewentualne obszary z zakazem wstępu (ukośne linie).
• Ze startu rusza się na sygnał sędziego w swojej minucie startowej.
• Zawodnicy odnajdują zaznaczone na mapie punkty kontrole i potwierdzają ich znalezienie na karcie startowej. Każdy punkt kontrolny wyposażony jest w perforator, który służy do potwierdzenia obecności na punkcie.
• Trasa biegu między punktami kontrolnymi zależy od startującego kolejność zdobywania punktów jest dowolna, uczestnicy otrzymują mapę i sami wybierają kolejność zaliczania punktów – przestrzegając przepisów o ruchu drogowym, zapisów w regulaminie zawodów, zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
• Punkty kontrolne są oznaczone w terenie biało-czerwonym lampionem o rozmiarach 30 x 30 cm i wyposażone w perforator.
• Zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych.
• Zabronione jest poruszanie się po jezdniach poza obszarami oznaczonymi znakiem drogowym D-40 „strefa zamieszkania” oraz obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie przez ogrodzenia, mury, poręcze i żywopłoty.
• Zawodnik kończy swój bieg w miejscu oznaczonym jako meta, oddając sędziemu mety kartę startową (czas ukończenia biegu to moment oddania karty startowej sędziemu).
• W klasyfikacji (na trasie A) w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę ilość punktów, a w drugiej czas przybycia na metę.
• Żeby zostać sklasyfikowanym wystarczy zdobyć jeden punkt.
• Limit czasu przebywania zawodnika na trasie wynosi: 90 minut. Po przekroczeniu limitu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

8. Zgłoszenia:
• Zgłoszenia należy dokonać przez formularz dostępny na stronie www.sladamilegionow.pl .
• Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 listopada 2018 r. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia możliwe będą w biurze zawodów w dniu imprezy w miarę dostępności dodatkowych map po opłaceniu wpisowego w podwójnej wysokości.
• Rejestracja zostanie zamknięta po osiągnięciu 100 zgłoszonych osób.
• W przypadku nie osiągnięcia limitu, ostatecznie zapisy zostaną zamknięte 14 listopada 2018 r. o godzinie 18:00.
• Samo zgłoszenie bez opłacenia w wyznaczonym terminie wpisowego, nie daje gwarancji dopuszczenia do startu czy otrzymania świadczeń.

9. Opłata startowa:
• 10 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasie A,
• 5 zł dla osób niepełnoletnich startujących na trasie A,
• 5 zł dla osób startujących (bez względu na wiek) startujących na trasie B,
• Wpisowe należy wpłacać do 14 listopada 2018 r. przelewem na konto :
Fundacja “Pro Vitae”
43-426 Dębowiec,
ul. Cieszyńska 35,
ING Bank 10 1050 1070 1000 0090 8021 0090
w tytule przelewu należy wpisać „Śladami Legionów”, imię nazwisko lub nazwę drużyny, rodzaj trasy.
• Terminowe zgłoszenie i opłacenie wpisowego, daje gwarancję dopuszczenia do startu i otrzymania świadczeń.
• W wyjątkowych sytuacjach, w miarę wolnych map możliwy będzie start wcześniej nie zgłoszonej osoby lub osoby zgłoszonej, która nie dokonała terminowej opłaty wpisowego. Start w wyżej wymienionych przypadkach będzie możliwy po opłaceniu w biurze zawodów wpisowego w podwójnej wysokości.

10. Warunki udziału:
• dokonanie w wyznaczonym terminie rejestracji,
• opłacenie w wyznaczonym terminie wpisowego,
• weryfikacja w biurze zawodów, podczas której należy posiadać dokument tożsamości,
• złożenie w biurze organizacyjnym oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).;
• za trasie A mogą startować osoby w wieku powyżej 16 lat;
• osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie;
• osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą startować tylko na trasie B, wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna;
• osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą startować po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w imprezie;
• jeden rodzic lub pełnoletni opiekun w trakcie imprezy nie może sprawować kontroli nad więcej niż dwiema osobami w wieku poniżej 16 lat.

11. Pakiet startowy:
• mapa i karta startowa,
• napój i słodkie co nieco po ukończeniu zawodów,
• świadczenia przysługują uczestnikom zarejestrowanym przez internet (terminowo z opłaconym wpisowym, liczy się data wpływu środków na konto fundacji).

12. Program:
• 15:30-16:30 praca biura zawodów;
• 16:45 oficjalne otwarcie zawodów, odprawa techniczna;
• 17:00 start pierwszych zawodników, (interwałowy);
• 19:30 podsumowanie i zakończenie zawodów.

13. Postanowienia końcowe:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas imprezy, dojazdu i powrotu z imprezy uczestników.
• Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Protesty dotyczące warunków rywalizacji i klasyfikacji można składać po uiszczeniu wadium w wysokości 100 zł.
• W przypadku gdy komisja sędziowska uzna protest za uzasadniony wadium zostanie zwrócone w przeciwnym przypadku zostaje zatrzymane przez organizatora.
• Decyzja w sprawie zgłoszonego protestu wydana przez komisję sędziowską jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
• Używanie odbiorników gps podczas trwania imprezy dozwolone jest jedynie w celach rejestracji trasy.
• W przypadku rezygnacji ze startu w imprezie organizatorzy nie zwracają wpisowego.
• Zabrania się śmiecenia podczas imprezy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodów niezależnych od niego.
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
• W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.

*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service