แบบประเมินประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. แบบประเมินฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. คำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็น
โปรดเลือกช่องแบบสอบถามที่ตรงกับข้อความที่เป็นจริงหรือตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยตัวเลขของระดับความคิดเห็นแต่ละด้านมีความหมาย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดี
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก

  ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

  1. ท่านพึงพอใจกับความสะดวกในการเข้าใช้งาน เครือข่ายไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัย
  นพึงพอใจกับความเร็วในการ Upload ข้อมูล
  3. ท่านพึงพอใจกับความเร็วในการ Download ข้อมูล
  4. ท่านพึงพอใจกับความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซด์ทั่วไป
  5. ท่านพึงพอใจกับจำนวนจุดเชื่อมต่อที่ต้องการใช้งาน
  6. ความเหมาะสมในตำแหน่งการติดตั้งจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัย
  7. ท่านพึงพอใจกับระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัย
  8. การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
  9. ความมีเสถียรภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
  10. ระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
  11. ท่านใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการศึกษาและการเรียนรู้
  12. ท่านพึงพอใจกับภาพรวมของเครือข่ายไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัย
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  This is a required question