แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
เพศ
อายุ
อาชีพ
การเข้ามาเว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th บ่อยมากเพียงใด
หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความครอบคลุมเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง
การจัดรูปแบบรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy