โครงการ วิ่งเพื่อน้อง “Run for Kids Banhuaitai School” ครั้งที่ 1
ด้วยในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ มีข้าราชการครู 9 ท่าน และจะเกษียณ อายุราชการ 3 ท่าน คงเหลือข้าราชการครูประจำการ 6 ท่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนบ้านห้วยใต้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน เกิดปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ดังนั้นทางคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนตำบลแม่พูล เล็งเห็นปัญหา จึงร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน มีมติร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมโดยการจัดโครงการวิ่งเพื่อน้อง กิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง “Run for Kids Banhuaitai School” เดิน วิ่ง ชุมชนตำบลแม่พูล ส่งเสริมการออกกำกังกายและระดมทุนเพื่อจ้างครูอัตราจ้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “Run for Kids Banhuaitai School” ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ณ. ตลาดกลางผลไม้และผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศูนย์โอทอป อำเภอลับแล) ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรม “Run for Kids Banhuaitai School”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย
2. เพื่อระดมทุนจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านห้วยใต้
3. เพื่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใต้
4. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอลับแล และวิถีชีวิตชมชนตำบลแม่พูล
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันวิ่งในรายการ Run for Kids Banhuaitai School นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 5 มกราคม
พ.ศ. 2563 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปี
เกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด CHECK POINT ครบถ้วน
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้นไม่อนุญาตให้วิ่งแทน
ผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
6. การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผล
อย่างเป็นทางการ
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะได้แก่
1. ระยะ Mini marathon 10.00 km ค่าสมัคร 400 บาท ประเภท ชาย/หญิง รับเสื้อที่ระลึก
เข้าเส้นชัยรับเหรียญทุกคน และรับถ้วยรางวัลที่ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ
2. ระยะ FUN RUN 5.00 km ค่าสมัคร 400 บาท ประเภท ชาย/หญิง รับเสื้อที่ระลึก
เข้าเส้นชัยรับเหรียญทุกคน และรับถ้วยรางวัลที่ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ
3. ผู้สมัคร VIP ค่าสมัคร 1000 บาท สามารถเลือกวิ่งระยะใดก็ได้ จะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญและถ้วยรางวัลทุกคน
ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภท Mini Marathon 10 km
1. รุ่นประชาชนทั่วไป
2. กลุ่มอายุ 20 – 29 ปี ชาย/หญิง
3. กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี ชาย/หญิง
4. กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี ชาย/หญิง >>>>>>>ได้รับถ้วยรางวัลลำดับที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ
5. กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี ชาย/หญิง
6. กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง

2. ประเภท FUN RUN 5.00 km
1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง
2. กลุ่มอายุ 16 – 19 ปี ชาย/หญิง
3.กลุ่มอายุ 20 – 29 ปี ชาย/หญิง
4.กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี ชาย/หญิง >>>>>>>>ได้รับถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ
5.กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี ชาย/หญิง
6.กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี ชาย/หญิง
7.กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง


(สั่งแต่เสื้อไม่วิ่ง) กดลิ้งค์ด้านล่าง
ชื่อ-นามสกุล(Name-Surname) *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด(Date of Birth) *
ตัวอย่าง (20/04/2538) วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2538(ใช้เป็น พ.ศ.หรือค.ศ.ก็ได้)
Your answer
อายุ(Age) *
Your answer
เพศ(Sex) *
สังกัดทีม/ชมรม(Team/Club)
Your answer
ที่อยู่(Address) *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ ผู้สมัคร *
Your answer
ระยะทางที่ร่วมกิจกรม *
เลือกลงทะเบียน *
กรุณาเลือกขนาดเสื้อ *
กรณีส่งเสื้อและบิบทางไปรษณีย์ กรุณากรอกที่อยู่ให้ชัดเจน *
(เสื้อ 1 ตัว ค่าส่ง 60 บาท คนต่อไปเพิ่มคนละ20บาท) ***ถ้าไม่ระบุให้ใส่เครื่องหมาย (-)***
Your answer
ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากลงทะเบียนได้
กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย ก่อนกด(ยืนยัน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงแข่งขันได้ และจะถือปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐาน พิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้คณะผู้จัดถ่ายภาพเพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ *
การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เดิน – วิ่ง ชุมชนตำบลแม่พูล” เลขที่บัญชี 020165103472 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลับแล
การรับเสื้อและบิบ(BIB)
การรับเสื้อกับบิบ(bib) นำบัตรประชาชนหรือสลิปหรือใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐาน
---------ณ ตลาดกลางผลไม้และผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์
(ศูนย์โอทอป อำเภอลับแล)
--------ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563
----------------เวลา 10.00 – 16.30 น.
--------และวันที่ 5 มกราคม 2563
----------------เวลา 04.00 – 05.30 น. ก่อนปล่อยตัว
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy