แบบประเมินการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ครั้งที่ 4 (สำหรับประชาคมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
The form แบบประเมินการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ครั้งที่ 4 (สำหรับประชาคมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse