Rejestracja XVII Forum Nowej Gospodarki  cz. II                     
Czy w województwie śląskim istnieje realna alternatywa dla energetyki opartej na paliwach kopalnych?
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
XVII Forum Nowej Gospodarki 
XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II będzie miało formę wykładu wprowadzającego z sesją Q&A, warsztatów oraz debaty podsumowującej z udziałem ekspertów i analityków sektora energetycznego w Polsce. Na obrady zapraszamy do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, ul. Ligocka 103, 40 - 568 Katowice, budynek nr 8.
12 października 2022 r. godz. 10:30 - 15:30
Imię *
Nazwisko *
Instytucja *
Stanowisko
Email *
10:30 Otwarcie XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II
Clear selection
10:30 Wykład wprowadzający
Clear selection
11:15 Przerwa kawowa
11:30 Warsztaty (grupy zamknięte)
13:15 - 14:30 Debata 
Clear selection
14:30 - 15:30 Lunch & networking
Wydarzenia XVII Forum Nowej Gospodarki zapewniają równy dostęp wszystkich osób, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawności, orientację seksualną itp.
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych *
Treść Klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. W przypadku, gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe Państwa/Pani/Pana przedstawicieli lub pracowników, zwracamy się z prośbą o przekazanie tym osobom informacji o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach z tym związanych. Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000297073. Mamy siedzibę w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl.   Od 25 maja 2018 r. działa u nas inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu realizacji projektu pt.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji; decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00 i spełnienia jego warunków. Będziemy również przetwarzać dane osobowe podanych przez Panią/Pana osób do kontaktu w celu i zakresie niezbędnym do wykonanie zadań administratora związanych z realizacją umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora].W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Pani/Pana dane:
Osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
Podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych: serwis IT, usługi ochroniarskie, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
Zarządowi Województwa Śląskiego jako Liderowi Projektu z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl,• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, ekspertom, powołanym biegłym, wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, tłumaczeń, ekspertyz.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji projektu a potem po jego zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych, do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, o ile przepisy nie będą nam nakazywać wcześniejszego usunięcia danych.

Ma Pani/Pan do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Panią/Pana celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane.

W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza RODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Ta informacja realizuje obowiązek prawny wynikający z RODO.
Potrzeby specjalne
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy