กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ *
๒. รุ่นที่ *
ส่วนที่ 2
แบบสอบถามความคิดเห็นของโครงการต่อการส่งเสริมการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร และความพึงพอใจต่อกิจกรรม
คำชี้แจง
โปรดทำเครื่องหมาย / ตรงตามความคิดเห็นของท่านว่าโครงการฯและกิจกรรมได้ ส่งเสริมการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางปัญญา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และสร้างเสริมสมรรถนะ จิตอาสา และความพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับใด
๕ หมายถึง ตรงตามความคิดเห็นระดับมากที่สุด ๔ หมายถึง ตรงตามความคิดเห็นระดับมาก
๓ หมายถึง ตรงตามความคิดเห็นระดับปานกลาง ๒ หมายถึง ตรงตามความคิดเห็นระดับน้อย
๑ หมายถึง ตรงตามความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ ตรงตามเวลา *
๒. มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ *
๓. กิริยาวาจาสุภาพ ถูกต้องตามกาลเทศะ *
๔. เลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม *
๕. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น *
๖. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จตามเวลาที่กำหนด *
๗. ยอมรับผลที่ตนเองกระทำทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จโดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น *
๘. อดทน อดกลั้น และความเพียรพยายามในการทำงานร่วมกับผู้อื่น *
๙. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม *
๑๐. ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลักศีลธรรม *
๒. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. กำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน *
๒. วางแผนในการแบ่งหน้าที่และการมีส่วนร่วม *
๓. ปฏิบัติตนเองตามข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน *
๔. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีของความบุคคล *
๕. มุ่มมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงาน *
๖. สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมมือปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย *
๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ทำร่วมกัน *
๘. ร่วมปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดของงาน *
๙. ร่วมรับผิดชอบการทำงานของทีมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น *
๑๐. ผลงานการทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ *
๓. ทักษะการสื่อสาร
๑. ใช้คำได้ถูกต้องกับบุคคลและโอกาส *
๒. พูดชัดเจน ต่อเนื่อง ไม่ติดขัด *
๓. เลือกใช้วิธีการนำเสนอได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์ *
๔ .ทักษะทางปัญญา (ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑)
๑.ตระหนักรู้ศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง *
๒.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา *
๓.กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆเพื่อเป้นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น *
๔. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ *
๕.กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน จิตอาสา *
๕.ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
๑. รูปแบบการรับน้อง มีความเหมาะสม *
๒. กิจกรรมการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมมีความเหมาะสมส่งเสริมการเรียนรู้ใน ศตวรรษ ที่ ๒๑ *
๓. กิจกรรมwalk rally มีความเหมาะสม *
๔. กิจกรรม Fresh night มีความเหมาะสม *
๕. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการโดยภาพรวม *
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse