แบบสอบถามร่างความคิดเห็นที่มีต่อพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก

คำชี้แจงในการทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.
หลังจากอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พ.ร.บ. สบช. พ.ศ....... และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญประกอบร่าง พ.ร.บ สบช. พ.ศ.......... แล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นโดยตอบข้อคำถามทั้ง 16 ข้อ พร้อมข้อเสนอแนะเสร็จแล้วกดปุ่ม "ส่ง" ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

  หลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สรุปความคิดเห็นในภาพรวม

  This is a required question

  ๑๖.ด้านสาระสำคัญในการประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question