แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึงประชาชนผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษา *
Required
สถานภาพ/อาชีพ *
Required
กลุ่มงานที่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ *
Required
ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
คำชี้แจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยแบ่งระดับเป็น
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
5 points
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
6 points
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
5 points
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ *
4 points
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง
การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. Report Abuse