แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ โดยมีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการและจัดเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 1.ข้อมูลส่วนตัว
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
ส่วนที่ 2.การรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ และการบริการจากเจ้าหน้าที่ และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
2.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่นไหว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์จากสื่อ / ด้านใดบ้าง *
Required
2.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่นไหว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัย มากน้อยเพียงใด *
ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ และระบบสารสนเทศ
เลือกระดับความพึ่งพอ โดยระดับความพึงพอใจ 5 มีค่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ 1 มีค่าระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.1 ด้านการบริการ
ความสะดวก และรวดเร็วต่อการบริการ *
ความรับผิดชอบต่อการบริการ *
การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม *
การบริการโดยภาพรวม *
3.2 ด้านอุปกรณ์การใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ *
อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร *
การใช้งาน Internet ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิ์ภาพ *
การใช้งาน Wireless ได้เป็นอย่างดี *
ส่วนที่ 4: ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์. Report Abuse