Dotazník – Kérdőív
Vážení občania Mesta Komárno,

Mesto Komárno v rámci prípravy dodatku ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno sa obracia na Vás s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa máte možnosť zapojiť do samotného procesu komunitného plánovania. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Dodatku ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno.
Za Váš čas, strávený vyplnením dotazníka, Vám ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.
Mesto Komárno

Tisztelt komáromi lakosok,
Komárom városa a szociális szolgáltatások közösségi tervezet módosításának elökészítése kapcsán együttműködésre kéri fel Önöket. Ezen kérdőív kitöltésével mindanyiuknak lehetősége nyílik bekapcsolódni a közösségi tervezet módosításába. A kérdőív anonim. A kérdőívekböl nyert adatok kizárólag a közösségi tervezet módosításához kerülnek felhasználásra.
Bízva aktív közreműködésükben, köszönjük a kérdőív kitöltésére szánt idejüket.
Komárom városa
Využili by ste sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku života /bývalé jasle/ v meste Komárno? Igénybe venné-e a Komárom városa által müködtetett intézmény keretein belül, gyermeke 3 éves koráig nyújtott gondozószolgálatot ( jelenleg a szociális szolgáltatások egyike, korábbi bölcsődék megfelelője ) *
Dovolia Vám Vaše finančné možnosti aby ste za túto sociálnu službu platili: Milyen nagyságú összegig tartja elképzelhetőnek, hogy igénybe venné a fenn említett szolgáltatást? *
Máte informácie o nárokovateľnosti príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov popri zárobkovej činnosti? Tudja-e, hogy munkaviszony fenntartása esetén is jogosult gyermekgondozási támogatás igénybevételére gyermeke 3 éves koráig? *
Máte informácie o výške príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov ? Rendelkezik információval a gyermekgondozási támogatás összegének nagyságáról? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy