แบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
การกรอกข้อมูลสามารถพิมพ์เป็นข้อความ หรือระบุเป็นข้อ ๆ ได้ (หากระบุเป็นข้อให้กด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่)
ชื่อ-สกุลผู้สอน (ต.ย. ดร.สมชาย ใจดี, ดร.สมหญิง มีน้ำใจ) *
รหัสวิชา (กรณีเรียนร่วม 111-111 / 114-222 ) *
ชื่อวิชา (กรณีเรียนร่วม ภาษาไทย / ภาษาไทยสื่อสาร) *
กลุ่ม (กรณีสอนหลายกลุ่ม 1, 1-3, 1,4) *
วิชาที่สอน สังกัดคณะใด *
รูปแบบการสอนออนไลน์ (ระบุซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสอนด้วย) *
ระยะเวลาการสอน *
วิธีการวัดและประเมินผล (ต.ย. 1. งานที่มอบหมาย 20 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน 3. คะแนนสอบปลายภาค 50 คะแนน) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse