แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรนี้ สร้างจากแนวคิดของ Herzberg และประยุกต์ใช้แบบสอบถามจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร และประเมินผลลัพธ์ของการบริหารจัดการองค์กร ในประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์กร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับการดูแลทั้งด้านชีวิตและการทำงานอย่างสมดุล
2.ผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลนี้จะนำมาวิเคราะห์ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน ซึ่งจะนำไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ตอนที่ 4 แบบประเมินความเครียดในการทำงาน
ตอนที่ 5 แบบวัดความสุขในชีวิต
ตอนที่ 6 ความคิดลาออก โอน ย้าย จากงาน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms