แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน □ หรือช่องระดับความพึงพอใจหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
2. อายุ (ปี)
Your answer
3. การศึกษาสูงสุด
4. อาชีพ
5. ท่านได้รับบริการจาก
6. ท่านนำสื่อที่ได้ไปใช้งาน
7. ความพึงพอใจต่อ"การประชาสัมพันธ์การให้บริการ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความพึงพอใจต่อ "ความรวดเร็วในการให้บริการ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ความพึงพอใจต่อ "การนัดรับงานตรงตามกำหนดเวลา"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ความพึงพอใจต่อ "ความสะดวกของการชำระค่าใช้จ่าย"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ความพึงพอใจต่อ "เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ความพึงพอใจต่อ "เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและความพร้อมในการให้บริการ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. ความพึงพอใจต่อ "เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. ความพึงพอใจต่อ "ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ให้บริการ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. ความพึงพอใจต่อ "ความชัดเจนของป้ายบอกจุดให้บริการ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. ความพึงพอใจต่อ "สถานที่จอดรถ (ตอบเฉพาะผู้ที่นำรถมา)"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. ความพึงพอใจต่อ "ความสะดวกในการเดินทางเพื่อมาติดต่อ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
18. ความพึงพอใจต่อ "สื่อที่ให้บริการมีความหลากหลาย"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
19. ความพึงพอใจต่อ "สื่อที่ให้บริการมีความทันสมัย"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
20. ความพึงพอใจต่อ "สื่อที่ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
21. ความพึงพอใจต่อ "อัตราค่าบริการมีความเหมาะสม"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
22. ความพึงพอใจต่อ "คุณภาพของงานที่ได้รับบริการมีคุณภาพ"
น้อยที่สุด
มากที่สุด
23. ข้อเสนอแนะในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมดังนี้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms