แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) A Survey on Needs to Enroll Children in Naresuan University Demonstration School (Early Childhood and Primary)
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการนำบุตรเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในปีการศึกษา 2563-2568 ดังนี้

หมายเหตุ แบบสำรวจนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสถิติรายงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวที่ท่านกรอกจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลต่อการพิจารณาด้านอื่นในอนาคต

Dear Parents and Guardians,
Naresuan University Demonstration School (Early Childhood and Primary) would like to kindly ask you to fill in the survey form on needs to enroll your children in the school in the academic year 2020-2025.

Notes: This survey form is created to collect statistic data to report Naresuan University only. All information will be kept anonymous and have no effect on any consideration in the future.

คำชี้แจงก่อนดำเนินการทำแบบสำรวจฯ (Instructions for filling in the survey)
1. การสำรวจข้อมูลจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562
2. บิดา หรือมารดา ของนักเรียน 1 คน ควรกรอกข้อมูลเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อไม่ให้รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน
3. นักเรียนมีคุณสมบัติเมื่อแรกเข้าดังนี้
3.1 เกิดระหว่าง 17 พ.ค. ของปีหนึ่ง – 16 พ.ค. อีกปีหนึ่ง และอายุตรงตามเกณฑ์
- อนุบาล 1 อายุ 3-4 ปีบริบูรณ์
- ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6 ปีบริบูรณ์
3.2 ภูมิลำเนาอยู่ในพิษณุโลกไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3.3 บุตร – ธิดา เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ บุคคลทั่วไป
3.4 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้าย
3.5 มีพัฒนาการสมวัย
4. ต้องสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา

1. The survey will be closed on 30 July 2019.
2. The father, mother or guardian must fill in the form ONLY ONCE to avoid the duplication of the applicant's name.
3. The applicant must have the following qualification when applying for the school.
3.1 The applicant was born between 17 May in one year - 17 May in the following year with the age required as follows:
- Kindergarten 1 : 3-4 years of age
- Primary 1 : 6 years of age
3.2 The applicant's domicile must be in Phitsanulok Province not lower than 2 years.
3.3 The applicant is the child of Naresuan University staff or other persons.
3.4 The applicant is healthy, having no contagious or harmful disease.
3.5 The applicant has physical and mental development according to his/her age.
4. The applicant must be able to start studying in the beginning of the academic year.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service