แบบทดสอบ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

  คลิกทดลองได้ที่ http://www.proton.rmutphysics.com/static/

  การทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question