แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ปีการศึกษา 2561
กรุณาตอบตามความจริง เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงครั้งต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
1. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ *
5
4
3
2
1
1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เช่นเครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติหนังสือในห้องสมุด ระบบสืบค้น ฯลฯ เหมาะสม พอเพียงต่อการเรียน
1.2 ห้องเรียนเพียงพอ กว้างขวาง สภาพเหมาะกับการเรียนการสอน
1.3 วัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียนเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มีสภาพพร้อมใช้งาน
1.4 สภาพแวดล้อมกว้างขวางปลอดภัย เอื้อต่อการเรียน สาธารณูปโภคครบเอื้อต่อการมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างเรียนและหลังเลิกเรียน
2. ด้านบุคลากร *
5
4
3
2
1
2.1 ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอน ทุกด้าน ตลอดการเรียน
2.2 มีสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา
3. การบริหารจัดการต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
3.1 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าและก่อนการเรียนทุกรายวิชา
3.2 จัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของนักศึกษา
3.3 การจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
3.4 การประเมินผลโปร่งใสรับฟังปัญหาและปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม
4. สิ่งที่ประทับใจ
Your answer
5. สิ่งที่ควรพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ratchathani University. Report Abuse