Dance Jam 18/02

Zapraszamy Was na kolejny dżem taneczny, który odbędzie się w niedzielę 18.02 o godz. 18:00 do studia Teatru Wschodniego.

Gwarantujemy: 

🎶 Muzykę na żywo 

💗 Przestrzeń na indywidualną ekspresję w ruchu i tańcu 

😊 Komunikację niewerbalną z partnerem i grupą

🧘‍♂️ Relaksację i odprężenie

🤗 Czujność i czułość 

Dla uczestniczek i uczestników przewidujemy poczęstunek w formie ciepłych tostów z domowymi dżemami owocowymi i gorącą aromatyczną herbatą. ☕🍎🍓🍒

Najbliższa sesja dżemu tanecznego będzie realizowana w ramach międzynarodowego badawczego projektu „Arts for Soft Skills”, którego celem jest ocena wpływu zajęć artystycznych na rozwój kompetencji miękkich wśród młodych dorosłych. Uczestnicy badań otrzymają dwie ankiety: wstępną przed zajęciami i ewaluacyjną po ich zakończeniu. Będą one dotyczyć rozwoju zdolności do ekspresji twórczej, komunikacji pozawerbalnej oraz samoświadomości.

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

EN

We invite you to  dance jam, which will take place on Sunday, February 18 at 6:00 p.m. to the Eastern Theater studio.

We guarantee:

🎶 Live music

💗 Space for individual expression in movement and dance

 😊 Non-verbal communication with the partner and the group

🧘‍♂️ Relaxation 

 🤗 Careness

We provide refreshments for participants in the form of warm toasts with homemade fruit jams and hot aromatic tea. ☕🍎🍓🍒
The upcoming dance jam session will be implemented as part of the international research project 'Arts for Soft Skills', which aims to evaluate the impact of arts activities on the development of soft skills among young adults aged 18-30. Participants in the study will be given two questionnaires: an introductory one before the class and an evaluative one after the class. These will address the development of creative expression skills, non-verbal communication and self-awareness. 

Funded by the European Union within the Erasmus+ programme.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko / Name and Surename *
wiek / age *
numer telefonu / mobile number *
e-mail *
Potrzeby specjalne, o których powinni wiedzieć organizatorzy / Special needs, organizers should be aware  *
Jestem / I am:  *
Komunikacja w czasie zajęć // Communication during activities *
Utrwalanie wizerunku // Photos and videos 

Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku i dokumentowanie przebiegu Sesji Jogi oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów dokumentacyjnych, marketingowych i promocji działań Fundacji Teatr Wschodni.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nagrywanie i fotografowanie festiwalu może odbywać się tylko za zgodą organizatorów. 

I consent to photo and video recording of my image during the Yoga Session and to the use of the recorded materials for documentation, marketing and promotion of the activities of the Eastern Theatre Foundation.

I also acknowledge that recordings and photographing of the event need the organisers' permission.
*
Chcę otrzymywać informacje mailowe o podobnych wydarzeniach organizowanych przez Teatr Wschodni w przyszłości /
I want to receive email information about similar events organised by the Eastern Theatre in the future
*
Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani (dziecka) jest Fundacja Teatr Wschodni, ul. Szklana 6/6, 20-310 Lublin. Kontakt z administratorem danych osobowych: teatrwschodni@gmail.com.  Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji uczestników sesji jamu tanecznego. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO).7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

EN
Personal data protection
Pursuant to Article 13 of Regulation (EU)2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (RODO)we inform you that:1. The controller of your (child's) personal data is the Eastern Theatre Foundation, 6/6 Szklana Street, 20-310 Lublin. Contact with the personal data administrator: teatrwschodni@gmail.com.  Personal data will be processed for the purpose of recruiting participants for the dance jam sessions. You have the right to: request from the controller access to your child's personal data, the right to rectify, erase or restrict its processing, as well as the right to object to the processing (if the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of public authority entrusted to the controller, Article 6(1)(e) RODO).7 You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy