แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้คือ ผู้ใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ท่านเลือกตอบ ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านที่มีต่อการได้รับบริการ
3. ผลของการตอบแบบสอบถาม จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มผู้รับบริการ *
เพศ *
ส่วนที่ 2 การให้บริการด้านต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรดเลือกการให้บริการที่ท่านใช้บริการ (เลือกได้ทุกข้อที่ท่านใช้บริการ) *
Required
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ในส่วนที่ 3 นี้ ได้กำหนดระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจดังนี้
ระดับความพึงพอใจ ระดับความไม่พึงพอใจ
ระดับ 5 = พึงพอใจมากที่สุด ระดับ -5 = ไม่พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 = พึงพอใจมาก ระดับ -4 = ไม่พึอพอใจมาก
ระดับ 3 = พึงพอใจปานกลาง ระดับ -3 = ไม่พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 = พึงพอใจน้อย ระดับ -2 = ไม่พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ -1 = ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พึงพอใจมากที่สุด 5
พึงพอใจมาก 4
พึงพอใจปานกลาง 3
พึงพอใจน้อย 2
พึงพอใจน้อยที่สุด 1
ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด -1
ไม่พึงพอใจน้อย -2
ไม่พึงพอใจปานกลาง -3
ไม่พึงพอใจมาก -4
ไม่พึงพอใจมากที่สุด -5
1.1 ยิ้มแจ้ม แจ่มใส พูดจาสุภาพ เป็นกันเอง
1.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามกฏระเบียบ
1.4 สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *
พึงพอใจมากที่สุด 5
พึงพอใจมาก 4
พึงพอใจปานกลาง 3
พึงพอใจน้อย 2
พึงพอใจน้อยที่สุด 1
ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด -1
ไม่พึงพอใจน้อย -2
ไม่พึงพอใจปานกลาง -3
ไม่พึงพอใจมาก -4
ไม่พึงพอใจมากที่สุด -5
2.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบ
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว
3. ด้านสารสนเทศ *
พึงพอใจมากที่สุด 5
พึงพอใจมาก 4
พึงพอใจปานกลาง 3
พึงพอใจน้อย 2
พึงพอใจน้อยที่สุด 1
ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด -1
ไม่พึงพอใจน้อย -2
ไม่พึงพอใจปานกลาง -3
ไม่พึงพอใจมาก -4
ไม่พึงพอใจมากที่สุด -5
3.1 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.2 การเข้าถึงข้อมูลในการขอใช้บริการ
3.3 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นในการบริการ
3.4 มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอใช้บริการ
4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ *
พึงพอใจมากที่สุด 5
พึงพอใจมาก 4
พึงพอใจปานกลาง 3
พึงพอใจน้อย 2
พึงพอใจน้อยที่สุด 1
ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด -1
ไม่พึงพอใจน้อย -2
ไม่พึงพอใจปานกลาง -3
ไม่พึงพอใจมาก -4
ไม่พึงพอใจมากที่สุด -5
4.1 อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
4.2 บุคลากร มีความรู้ความสามาถ
4.3 ประสิทธิภาพของงาน ได้มาตรฐาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง
โปรดกรอกข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุง (กรุณา ระบุด้านที่ต้องการให้ปรับปรุง) / กรณีไม่พึงพอใจ กรุณาระบุรายละเอียด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service