แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
คำชี้แจ้ง
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระบบสารสนเทศที่ท่านใช้งาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ระดับการศึกษา *
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก *
ส่วนที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ท่านใช้งาน
ระบบสารสนเทศที่ท่านใช้งาน *
Required
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
1. ด้านความสามารถของระบบ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ระบบใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
1.2 ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ
1.3 ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีประโยชน์ต่อการใช้งานของหน่วยงาน
1.4 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องทันสมัย 
2. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 มีการตรวจสอบสิทธิและควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในระดับต่างๆ 
2.2 มีการรักษาความถูกต้องของข้อมูล 
2.3 มีการรักษาความลับของข้อมูล
2.4 มีการสำรองข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ด้านการให้บริการของผู้ดูแลระบบ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อชักถามอย่างชัดเจน
3.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
3.3 ดูแลเอาใจใส่ กระตื้อรื้อร้น เต็มใจให้บริการ
3.4 ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
4. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms