แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง
คำชี้แจง
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน (ทั้งหมด 6 หน้า)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะผู้ประเมินขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา กิจการของเทศบาลตำบลแม่วางและชุมชนต่อไป และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่วางจนถึงปัจจุบัน
*
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service