แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ"พ่อบ้าน/แม่บ้าน" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อให้ผู้รับการประเมินได้ทราบจุดเด่น จุดด้อย
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
2. ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน : 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = ค่อนข้างน้อย , 1 = น้อยที่สุด
3. ประเด็นในการประเมินมี 5 ประเด็น ได้แก่
1) ด้านความสะอาดของห้องน้ำ
2) ด้านความสะอาดของพื้นที่โดยรอบ
3) ด้านคุณภาพการให้บริการ
4) ด้านการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
5) ความมีน้ำใจ ข่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
ประเด็นที่ 1 : ด้านความสะอาดของห้องน้ำ
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวปยุรฉัตร บุษราภรณ์ :: (อาคาร ครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 3, 6)
นางสาวละเอียด ช่วงสุวรรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 4, 5)
นางวาสนา มณีสัย :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 2)
นายวิทยา ภัยมณี :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 1, สนามหญ้าอาคาร, สวนกล้วยไข่)
นางแน่งน้อย อินทร์จันทร์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์เก่า (2))
ประเด็นที่ 2 : ด้านความสะอาดของพื้นโดยรอบ
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวปยุรฉัตร บุษราภรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 3, 6)
นางสาวละเอียด ช่วงสุวรรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 4, 5)
นางวาสนา มณีสัย :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 2)
นายวิทยา ภัยมณี :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 1, สนามหญ้าอาคาร, สวนกล้วยไข่)
นางแน่งน้อย อินทร์จันทร์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์เก่า (2))
ประเด็นที่ 3 : ด้านคุณภาพการให้บริการ กิริยา วาจา ความรวดเร็ว ยิ้มแย้ม
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวปยุรฉัตร บุษราภรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 3, 6)
นางสาวละเอียด ช่วงสุวรรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 4, 5)
นางวาสนา มณีสัย :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 2)
นายวิทยา ภัยมณี :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 1, สนามหญ้าอาคาร, สวนกล้วยไข่)
นางแน่งน้อย อินทร์จันทร์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์เก่า (2))
ประเด็นที่ 4 : ด้านการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวปยุรฉัตร บุษราภรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 3, 6)
นางสาวละเอียด ช่วงสุวรรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 4, 5)
นางวาสนา มณีสัย :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 2)
นายวิทยา ภัยมณี :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 1, สนามหญ้าอาคาร, สวนกล้วยไข่)
นางแน่งน้อย อินทร์จันทร์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์เก่า (2))
ประเด็นที่ 5 : ด้านความมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
กรุณาเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวปยุรฉัตร บุษราภรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 3, 6)
นางสาวละเอียด ช่วงสุวรรณ์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 4, 5)
นางวาสนา มณีสัย :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 2)
นายวิทยา ภัยมณี :: (อาคาร คณะครุศาสตร์ (46) :: ชั้น 1, สนามหญ้าอาคาร, สวนกล้วยไข่)
นางแน่งน้อย อินทร์จันทร์ :: (อาคาร คณะครุศาสตร์เก่า (2))
ความเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service