แบบประเมินคุณภาพการให้บริการสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ *
1.2 ชั้นปี *
1.3 คณะที่กำลังศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของสำนักแนะแนวฯ
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน *
5
4
3
2
1
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
1.2 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 มีความกระตือรือร้น และใส่ใจ ในการให้บริการ
2.2 มีความรู้และความชำนาญในการให้บริการ
2.3 ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยได้ครบถ้วนตรงประเด็น
3. ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา และแนะแนวอาชีพ *
5
4
3
2
1
3.1 การแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ สังคม และเรื่องส่วนตัว
3.2 มีการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์, Facebook, Line, E-mail
3.3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา
4. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า *
5
4
3
2
1
4.1 การบริการให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.2 การบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ
4.3 การบริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานและตำแหน่งงานว่าง
5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms