Анкета для вчителів хімії

Шановний колего!
Пропонуємо вам узяти участь у моніторинговому дослідженні освітніх потреб педагогів Миколаївщини. Анкетування є анонімним. Результати дослідження будуть використані в узагальненому вигляді для вдосконалення змісту курсів підвищення кваліфікації.
Дякуємо за співпрацю!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  Навчально-методичне забезпечення та методика викладання хімії в умовах сучасної освіти
  Актуальні питання викладання хімії за новою програмою
  Загальні закономірності хімічних процесів
  Методика розв’язання розрахункових, експериментальних задач з хімії
  Сучасний урок хімії. Професіограма вчителя хімії
  Формування міжпредметної компетентності вчителів хімії та учнів  через метапредметні знання
  Теорія розчинів. Розчини електролітів
  Хімічні небезпеки в побуті
  Міжпредметні зв’язки в навчанні хімії та фізики
  Формування хімічних понять в процесі викладання біології за курс старшої школи
  Вивчення основних початкових хімічних понять в курсі «Природознавство»
  Природозаповідання як одна із ефективних форм збереження біорізноманіття
  Роль фосфору, нітрогену в біохімічних процесах живих організмів. Колообіг у природі, роль мікроорганізмів
  Особливості формування водного потенціалу в живих клітинах. Роль водного потенціалу в процесах водообміну живих істот
  Стволові клітини, роль в життєдіяльності. Використання стволових клітин в сучасній біотехнології та медицині
  Вплив техногенних факторів зовнішнього середовища на ріст і розвиток організмів
  Безпечне та ефективне використання сучасної техніки як умова успішної життєдіяльності людини
  Організація персонального навчального середовища засобами мережевих технологій
  Робота з обдарованими та творчо працюючими дітьми
  Формування відкритого середовища  професійної діяльності вчителів на основі сучасних засобів соціально-педагогічного сервісу
  Спілкування як основний інструмент педагогічної діяльності вчителя
  Здоров’я людини і навколишнє середовище
  Please enter one response per row
  This is a required question
  тематичне планування
  поурочне планування
  планування виховної роботи
  планування самоосвіти
  усвідомлення сучасних науково-теоретичних положень і понять
  реалізація вимог державних стандартів 
  формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити хімічні твердження
  формування в учнів здатності застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач
  формування в учнів здатності використовувати знання і вміння отримані на уроках хімії під час вивчення інших навчальних предметів
  розвиток в учнів просторового уявлення 
  упровадження компетентнісного  підходу до навчання на уроках хімії
  конструктор сучасного уроку
  раціональне використання навчального часу
  проведення аналізу й самоаналізу уроку
  розуміння потреб сучасних учнів
  використання міжпредметних зв’язків, розробка інтегрованих уроків
  забезпечення уважної й активної роботи учнів протягом усього уроку
  використання методів і прийомів технології розвитку критичного мислення
  використання методів розвиваючого навчання
  використання різноманітних форм роботи на уроці
  нестандартні форми навчання
  диференційоване навчання 
  нові технології викладання
  використання у навчальному процесі задач-запитань та експериментальних задач
  використання інформаційно-комунікативних технологій на уроці
  розробка інформаційних ресурсів до уроку
  розробка власного сайту, блогу
  формування свідомої робочої дисципліни
  зворотній зв'язок з учнями на уроці
  оцінювання знань, умінь і навичок учнів
  виявлення типових причин неуспішності учнів
  використання передового педагогічного досвіду в своїй практиці
  психолого-педагогічне вивчення особистості учня
  упровадження ціннісного підходу у вихованні школярів
  використання різноманітних форм і методів виховної роботи на уроці
  учнівське самоврядування
  організація позакласної роботи з предмету
  використання інформаційно-комунікативних технологій в позаурочній діяльності
  організація роботи з обдарованими дітьми
  забезпечення єдності дій учителя та батьків
  організація та проведення батьківських зборів
  ведення документації, класного журналу
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question