براساس نسخه ای که می پیچید "بانک سوال" سالم وسرزنده می ماند.

با تشکر
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question