แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้ตอบแบบประเมิน

แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกองให้มีคุณภาพสนองตอบความพึงพอใจของท่านให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบประเมินส่งกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และขอขอบคุณอย่างสูงในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ โดยโปรดทำเครื่องหมายในช่องตามประเด็นการประเมินต่อไปนี้

  ส่วนที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 3
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่2 การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

  1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
  1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
  1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
  Please enter one response per row
  2.1 มีความชัดเจนของสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
  2.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  2.3 มีข้อมูลหรือแบบฟอร์มสะดวกง่ายต่อการใช้งาน
  Please enter one response per row
  3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
  3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  3.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
  Please enter one response per row
  4.1 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว
  4.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม มีความสม่ำเสมอ
  4.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ
  Please enter one response per row
  5.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
  5.2 ข้อมูลมีความทันสมัย เชื่อถือได้
  5.3 คุณภาพของงานที่ได้รับ
  5.4 การมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (อัตลักษณ์ กจ.)
  Please enter one response per row
  1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และน่าสนใจ
  2. การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  3. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ และทันสมัย
  4. ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครอบคลุมข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  5. สามารถข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question