แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง และขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
3. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
Required
3. ระดับการศึกษา *
Required
4. สถานภาพ *
5. สังกัด *
ตอนที่ 2 มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจในการให้บริการ *
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
1). มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
2). ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3). ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
4). มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
5). มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service