แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรครูทหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรครูทหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔

คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการผลิตนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูทหาร
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรครูทหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาแล้วอย่างสมบูรณ์ กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และนักเรียนนายสิบชั้นต้น ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ และหลักการของครู มีทักษะในการถ่ายทอด มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูทหาร ทำการฝึกสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา
  1.2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.3 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้สื่อการสอนได้
  1.4 สามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  1.5 สามารถใช้ทักษะการสอนในการปฏิบัติหน้าที่ครูทหาร
  1.6 มีความรู้ความเข้าใจหลักการของวิธีสอนแบบต่าง ๆ
  1.7 สามารถเขียนแผนการสอน และทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.8 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการฝึกที่มุ่นเน้นผลการปฏิบัติ
  1.9 สามารถจัดการฝึก ดำเนินการฝึก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.10 มีความรู้ความเข้าใจวิธีวัดผล และประเมินผลการศึกษา
  1.11 สามารถวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
  3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 ความยุติธรรม
  3.11 ความเป็นผู้นำ
  3.12 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question