แบบสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ตามความต้องการของท่าน
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ

  คำชี้แจง ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ช่องทางในการใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  This is a required question

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ