แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034
คำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ
1. แบบทดสอบมีจำนวน 30 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 40 นาที
2. แบบทดสอบประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ก่อนลงมือทำข้อสอบ
ผู้เข้าสอบต้องอ่านคำสั่งให้ระเอียด
3. โปรดใส่ กศน.ตำบล ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ลงในช่องว่างที่กำหนด
4. เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว หากต้องการแก้ไขให้เลือกคำตอบใหม่
5. เมื่อตอบข้อสอบเสร็จแล้วให้ กดส่งคำตอบ
กศน.ตำบล *
รหัสนักศึกษา *
ชื่อ - นามสกุล *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี. Report Abuse