แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ
เพศ *
ประเภทบุคลากร *
หน่วยงานผู้ประเมิน *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการให้บริการ
เลือกคำตอบที่ตรงตามความพึงพอใจของท่านมากที่สดุ
2.1 ความพึงพอใจการให้บริการ : ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน และอื่นๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรมและโครงการ
ความรอบรู้ในกฎระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงตามความต้องการ
มีความสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ
การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
ความประทับใจของผู้รับบริการ
คุณภาพการให้บริการโดยรวม
Clear selection
2.2 ความพึงพอใจการให้บริการ : ด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน และการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรม/โครงการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงตามความต้องการ
ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้านถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
คุณภาพการให้บริการโดยรวม
ความประทับใจของผู้รับบริการ
Clear selection
2.3 ความพึงพอใจการให้บริการ : ด้านเงินยืมราชการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
ความรอบรู้ในกฎระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
คุณภาพการให้บริการโดยรวม
ความประทับใจของผู้รับบริการ
Clear selection
2.4 : ความพึงพอใจการให้บริการ : ด้านการขอใช้จ่ายงบประมาณ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
ความรอบรู้ในกฎระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
สิ่งอำนวยความสะดวกเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
คุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ความประทับใจของผู้รับบริการ
Clear selection
2.5 ความพึงพอใจการให้บริการ : ด้านงานสวัสดิการต่างๆ (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มพูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
กระประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
คุณภาพการให้บริการโดยรวม
ความประทับใจของผู้รับบริการ
Clear selection
2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน *
....กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป.....
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy