แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งฝึกในผลัดที่ทำการนิเทศ
ชื่อแหล่งฝึก *
ผลัดที่ทำการนิเทศในครั้งนี้ *
จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ ผลัดที่ทำการนิเทศ (คน) *
*เฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Your answer
จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ ผลัดที่ทำการนิเทศ (คน)
*รวมทุกมหาวิทยาลัยผลัดนั้น
Your answer
ที่อยู่แหล่งฝึก
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
แหล่งฝึกได้รับหนังสือรับรองระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานประเภท HA
กำลังดำเนินการในขั้นใด
Your answer
มาตรฐานประเภทร้านยาคุณภาพ
มาตรฐานประเภท GMP
กรณีได้รับมาตรฐานประเภท GMP แล้ว โปรดระบุประเภท
Your answer
มาตรฐานประเภท ISO
มาตรฐานประเภทอื่นๆ เช่น PIC/S, ร้านยาสีขาว เป็นต้น
กรณีได้รับมาตรฐานประเภทอื่นๆ แล้ว โปรดระบุประเภท
Your answer
แหล่งฝึกได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่
กรณีที่ยังไม่ได้ทำ แหล่งฝึกมีความประสงค์จะทำ MOU กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่
แหล่งฝึกต้องการสร้างความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านใด
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse