แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของจังหวัดอุทัยธานี
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ข้อ 4) การใช้ระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดอุทัยธานี จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง
Email address *
1. เพศของผู้ใช้บริการ
2. ช่วงอายุของผู้ใช้บริการ
3. อาชีพของผู้ใช้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.