แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ข้อมูลจากการตอบของท่านจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและจะปิดเป็นความลับโดยที่ไม่กระทบต่อท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
โปรดตอบตามความเป็นจริง
ชื่อศูนย์อบรมที่ท่านเข้าร่วม
Your answer
จังหวัด
Your answer
1.อายุ (ปี)
2. ประสบการณ์สอน
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
4.ระดับชั้นที่ท่านสอน (ตอบได้มากกว่า 1)
Required
5.รายวิชาที่สอน (ตอบได้มากกว่า 1)
Required
5.1 โรงเรียนที่ท่านสอนอยู่ในสังกัดใด
6.ท่านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษามากี่ครั้ง
7.ท่านเคยได้รับการอบรมจากอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือศูนย์สะเต็มภาคมากี่ครั้ง
8.ท่านได้รับเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท.หรือไม่
จากข้อ 8 เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. สามารถใช้ได้จริงกับนักเรียนของท่านในระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 2 ท่านเห็นด้วยตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. สถานที่อบรมมีความเหมาะสมสำหรับการอบรมครู
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. สถานที่อบรมสะดวกในการเดินทางของท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ห้องอบรมมีสื่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. สัญญาณระบบทางไกลมีภาพและเสียงชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. บุคลากรประจำศูนย์อบรมให้บริการด้วยความเต็มใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน์ในการนำไปใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการของท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความพึงพอใจต่อการอบรมครูด้วยระบบทางไกลในภาพรวม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ภาพรวมของวิทยากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ภาพรวมของวิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ทำให้ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. สะเต็มคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องทำสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การระบุปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. STEM Showcase
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. โครงงานสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 4 ท่านคิดว่า หลังการอบรม ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมตามข้อรายการต่อไปนี้ ในระดับ
1.การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับผู้เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสะเต็มให้กับเพื่อนครู
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การเป็นตัวอย่างในการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 5 การเข้าร่วมอบรมครูสะเต็มศึกษาครั้งนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนของท่านมีลักษณะตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. นักเรียนมีความสนใจการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 6 ท่านเห็นด้วยตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลทำให้ครูมีความเข้าใจสะเต็มศึกษาที่ตรงกัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การโต้ตอบหรือตอบข้อสงสัยในการอบรมเป็นไปอย่างชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. หากมีการอบรมครูในหัวข้ออื่นด้วยระบบทางไกล ท่านยินดีที่จะเข้าร่วม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาตนเอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเช่นเดียวกันกับวิธีการอื่น(เช่น การศึกษาความรู้ด้วยตนเอง การเชิญวิทยากร ฯลฯ)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านสนใจที่จะส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินครูดีเด่นด้านสะเต็มศึกษาหรือไม่
2.หัวข้อการอบรมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ท่านต้องการเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms