แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ข้อมูลจากการตอบของท่านจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและจะปิดเป็นความลับโดยที่ไม่กระทบต่อท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
โปรดตอบตามความเป็นจริง
ชื่อศูนย์อบรมที่ท่านเข้าร่วม *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
1.อายุ (ปี) *
2. ประสบการณ์สอน *
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
4.ระดับชั้นที่ท่านสอน (ตอบได้มากกว่า 1) *
Required
5.รายวิชาที่สอน (ตอบได้มากกว่า 1) *
Required
5.1 โรงเรียนที่ท่านสอนอยู่ในสังกัดใด *
6.ท่านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษามากี่ครั้ง *
7.ท่านเคยได้รับการอบรมจากอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือศูนย์สะเต็มภาคมากี่ครั้ง *
8.ท่านได้รับเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท.หรือไม่ *
จากข้อ 8 เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. สามารถใช้ได้จริงกับนักเรียนของท่านในระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 2 ท่านเห็นด้วยตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. สถานที่อบรมมีความเหมาะสมสำหรับการอบรมครู *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. สถานที่อบรมสะดวกในการเดินทางของท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ห้องอบรมมีสื่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. สัญญาณระบบทางไกลมีภาพและเสียงชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. บุคลากรประจำศูนย์อบรมให้บริการด้วยความเต็มใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน์ในการนำไปใช้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการของท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความพึงพอใจต่อการอบรมครูด้วยระบบทางไกลในภาพรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ภาพรวมของวิทยากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ภาพรวมของวิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ทำให้ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. สะเต็มคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องทำสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การระบุปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. STEM Showcase *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. โครงงานสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 4 ท่านคิดว่า หลังการอบรม ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมตามข้อรายการต่อไปนี้ ในระดับ
1.การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับผู้เรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสะเต็มให้กับเพื่อนครู *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การเป็นตัวอย่างในการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 5 การเข้าร่วมอบรมครูสะเต็มศึกษาครั้งนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนของท่านมีลักษณะตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. นักเรียนมีความสนใจการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 6 ท่านเห็นด้วยตามข้อรายการต่อไปนี้ในระดับใด
1. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลทำให้ครูมีความเข้าใจสะเต็มศึกษาที่ตรงกัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การโต้ตอบหรือตอบข้อสงสัยในการอบรมเป็นไปอย่างชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. หากมีการอบรมครูในหัวข้ออื่นด้วยระบบทางไกล ท่านยินดีที่จะเข้าร่วม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาตนเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเช่นเดียวกันกับวิธีการอื่น(เช่น การศึกษาความรู้ด้วยตนเอง การเชิญวิทยากร ฯลฯ) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านสนใจที่จะส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินครูดีเด่นด้านสะเต็มศึกษาหรือไม่ *
2.หัวข้อการอบรมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ท่านต้องการเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service