Примерен тест по "Статистика"
Пояснения:
* Всеки въпрос има по 5 отговора, като само един от тях е верен!
* Верен отговор=2 точки, грешен отговор=0 точки, непосочен отговор=0 точки.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Проведено е преброяване на населението през 2011 г. В този случай статистическата единица е:
2 points
Clear selection
2. Населението на град София към 01.02.2011 г. представлява:
2 points
Clear selection
3. Признакът „пол“ на даден индивид е:
2 points
Clear selection
4. Качеството на един мобилен телефон (ниско, средно, високо), най-адекватно може да бъде измерен на:
2 points
Clear selection
5. Кое от следните твърдения е вярно:
2 points
Clear selection
6. Съответствието между разновидностите на даден признак и броя на единиците, които ги притежават, получено в резултат на обобщаване на данни от едно изследване, се нарича:
2 points
Clear selection
7. Коя средна величина се влияе най-много от екстремалните стойности на даден признак:
2 points
Clear selection
8. Шест работника в една фирма получават следните месечни доходи: 750, 800, 800, 550, 200, 500. Медианният доход във фирмата възлиза на:
2 points
Clear selection
9. В едно село най-често срещаният брой кокошки в един двор е 15. Това означава, че:
2 points
Clear selection
10. Корен квадратен от отношението на сумата от квадратите на разликите между значенията на признака и тяхната средна аритметична, и броя на разликите, се нарича:
2 points
Clear selection
11. Страничната изтегленост, характеризираща формата на едно разпределение, може да бъде характеризирана с помощта на:
2 points
Clear selection
12. Представителна се нарича извадка, която е:
2 points
Clear selection
13. Параметърът на генералната съвкупност, отнасящ се до разпределението на единиците по интересуващия ни признак, може още да се нарече:
2 points
Clear selection
14. При статистическата проверка на хипотези, нулевата хипотеза се свързва с:
2 points
Clear selection
15. Ако емпиричната характеристика е по-голяма от теоретичната, тогава с определен риск за грешка:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy