การประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับนักวิชาการสาธารณสุข
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบุคลากรภาครัฐบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
Email *
ชื่อ-สกุล *
ฝ่าย/กลุ่มงาน
การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมนำเสนอ ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
 การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ระบุข้อสนเทศที่เปิดเผยได้ และเป็นไปตามหลักการและกฎหมายที่กำหนด ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำข้อสนเทศให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน Open Data ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อม โยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ได้มากน้อยเพียงใด
การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดี ด้านดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ อธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
 การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ติดตามตรวจสอบและทำข้อสรุป ได้มากน้อยเพียงใด
การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Inter-Operability Framework) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ (De-Siloed) กระบวนงานและข้อมูลที่แยกส่วน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำสถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มากน้อยเพียงใด
การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service Level Agreement; SLA) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service Integration) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ประเมินความเป็นไปได้ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ เสนอร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง ได้มากน้อยเพียงใด
 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดเตรียมหลักปฏิบัติทื่ดีเพื่อสร้าง ธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินข้อมูล (Data Governance) ได้มากน้อยเพียงใด
การออกแบบนวัตกรรมบริการ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ เข้าใจและอธิบายประสบการณ์ของผู้ใช้บริการได้ตลอดกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยง (User Experience and User Journey) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์ของการให้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ สร้าง Service Blueprint สำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
 การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ถอดองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
การบริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการทำงานดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพของการให้บริการดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ รวบรวมผลลัพธ์ของจุดให้บริการย่อยต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำกฏบัตรโครงการ (Project Charter) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วางแผนการดำเนินโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
 การเก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ได้มากน้อยเพียงใด