รับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น
การเปิดให้บริการร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปได้สามารถร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็นมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สหกรณ์ออมทรัพยื มจธ. จึงต้องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด
ขอความกรุณาจากท่าน โปรดอ่านก่อนที่ท่านจะแจ้งเรื่องร้องเรียน

1.หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด จะรับดำเนินการเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น มีดังนี้
1.1 ขอให้ท่านใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และท่านควรให้ข้อมูลดังนี้
• วัน เดือน ปี ที่ท่านพบเห็นปัญหาเรื่องร้องเรียน
• ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (E-Mail) ที่สามารถติดต่อถึงตัวท่านได้
• มีข้อเท็จจริงของเรื่องที่ร้องเรียน ที่แสดงว่าตัวท่านได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัดอย่างไร และต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัดดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร
• กรณีท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือมีการทุจริต ของเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลให้มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ (ทั้งนี้ หากท่านสามารถระบุถึง พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล ขอให้แจ้งมาด้วย)
1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดหากเป็นการกล่าวแบบเลื่อนลอยผู้ที่ถูกกล่าวหาอาจฟ้องกลับท่านในฐานหมิ่นประมาทได้


2.หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด อาจจะไม่รับดำเนินการเรื่องร้องเรียน
2.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541
2.2 เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
2.3 เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2.4 เรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอ้างอิงตัวตนที่ไม่ชัดเจน

3.คำรับรองการร้องเรียนของท่าน
3.1 ท่านรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เป็น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและท่านขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
3.2 ท่านรับทราบแล้วว่า การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
3.3 หากท่านมีเจตนาแจ้งเรื่องกลั่นแกล้งบุคคลใด หรือแจ้งเรื่องเท็จ เจ้าหน้าที่อาจมีการบันทึกเสียงท่านเพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่านได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใด ในช่วงเวลาใด เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่านได้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ จึงขอให้ท่านแจ้งเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มีดังนี้
1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
2. เว็บไซต์ https://coop.kmutt.ac.th
3. โทรศัพท์ : 0-2470-8296 - 8 / 0-2470-8370 / 0-2470-8398-9
4. เฟสบุ๊ค (Facebook) : https://www.facebook.com/kmuttsaving
5. แอพพลิเคชั่นไลน์ ID: @coopkmutt
6. ส่งหนังสือร้องเรียนมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เลขที่ 126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
7. โทรสาร (Fax) : 0-22470-8295
8. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : coop@kmutt.ac.th
9. กล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นของสำนักงานฯ
ท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็นดังข้อความข้างต้นแล้ว *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy