แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยงาน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ชื่องานบริการ : งานสารสนเทศและไอซีที
สถานที่สำรวจ : http://www.ipepb.ac.th/

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจต่อผู้เข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารและบริการข้อมูลต่างๆ เพื่อจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นต่อไป

  1. ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านประสิทธิภาพ

  ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question