แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความถึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผลของการประเมินจะไปพัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และเกิดประโยชน์ที่สุด
หาก มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ สามารถแจ้ง สอบถาม ผ่านทางแบบสอบถามนี้
หรือ ติดต่อ เจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
*** ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม

Update 1 พฤศจิกายน 2559

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ด้านการศึกษา
  ด้านติดตามข่าวสาร
  ด้านเทคโนโลยี
  ด้านความบันเทิง
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการสืบค้นหาข้อมูล
  Please enter one response per row
  This is a required question