44. СОУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - АНКЕТА РЪКОВОДСТВО

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО
ЗА САМООЦЕНКА НА РАБОТАТА С РОДИТЕЛИТЕ
    This is a required question
    ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
    ОФИЦИАЛНИ ПИСМА
    УЧЕНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
    ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА
    САЙТ НА УЧИЛИЩЕТО
    САЙТ НА КЛАСА
    ГРУПИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
    ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ
    КОНСУЛТАЦИИ
    РАЗЛИЧЕН ТИП РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
    КРАТКИ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ
    ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
    ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ
    УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
    СРЕЩИ С РОДИТЕЛСКИ АКТИВИ
    ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА
    ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
    ДРУГИ
    Please enter one response per row
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ
    УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
    НАСОЧВАНЕ КЪМ РЕЛЕВАНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, СОЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ДР.) В И ИЗВЪН УЧИЛИЩЕТО
    КОНСУЛТАЦИИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК/ПСИХОЛОГ
    ДОСТЪПНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ИЗВЪН РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
    НАВРЕМЕННА ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА (ТРУДНОСТИ, НАПРЕДЪК, РЕЗУЛТАТИ)
    ДРУГИ
    Please enter one response per row
    This is a required question
    ИЗБОР НА ЗИП И СИП
    ПРОФИЛИРАНЕ
    ПРОМЕНИ В МАТЕРИАЛНАТА БАЗА
    ИЗБОР НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ (УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА)
    ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ
    Please enter one response per row
    This is a required question