แบบประเมินความพึงพอใจ การรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)
แบบฟอร์ม "แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ความพึงพอใจการใช้เว็บไชต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ไม่รับคำตอบอีกแล้ว

ลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคุณคิดว่ามีความผิดพลาด

This form was created using Google Forms. Create your own