แบบสอบถาม การใช้งาน "ระบบฐานข้อมูลจำลองการทำเกษตรกรรม (LDD's IM-Farm)

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน จะได้นำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question