แบบประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ" งานประกันคุณภาพและประเมินผล มทร.อีสาน
คำนิยาม "การให้บริการ" หมายถึง การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 วุฒิการศึกษา *
1.3 ประเภทผู้รับบริการ *
1.4 ความถี่ในการขอรับบริการ *
1.5 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ "การให้บริการ"
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
5 ดีมาก
4 ดี
3 พอใช้
2 ปรับปรุง
1 ปรับปรุงเร่งด่วน
มีการสื่อสาร และเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว
มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการอย่างเหมาะสม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5 ดีมาก
4 ดี
3 พอใช้
2 ปรับปรุง
1 ปรับปรุงเร่งด่วน
บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5 ดีมาก
4 ดี
3 พอใช้
2 ปรับปรุง
1 ปรับปรุงเร่งด่วน
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ในสถานที่ให้บริการ มีความเหมาะสม
มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ระบบ ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
อาคารสถานที่ มีความสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ท่านคาดหวัง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Isan. Report Abuse