แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญปี 2563
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
1.ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2.ความหลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ
3.ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศ
4.ความสะดวกในการนำไปใช้ของข้อมูลสารสนเทศ
5.ความน่าสนใจของข้อมูลสารสนเทศ
6.มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy