แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
คำชี้แจง
1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
2. ผลการประเมินของผู้ประเมินจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ในภาพรวม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงในแต่ละประเด็นคำถาม
3. แบบประเมินมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางปรับปรุงพัฒนา
4. การประเมินมีเกณฑ์การให้น้ำหนักความพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ
5 ระดับดีมาก
4 ระดับดี
3 ระดับปานกลาง
2 ระดับน้อย
1 ระดับน้อยที่สุด
โปรดเลือกในช่องตามระดับความเห็นของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy