แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ซึ่งจะนำผลการสำรวจมาประกอบการปรับปรุงการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน และใส่ลงในกล่องรับแบบสำรวจ
(กรุณาขีดเครื่องหมาย / ลงในช่อง  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการรับบริการ
2.1 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มากน้อยเพียงใด
2.2 ท่านคิดว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางใดมากที่สุด
2.3 ท่านเคยได้รับบริการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เรื่องใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การยื่นคำร้อง เรื่อง
การขอคำปรึกษา เรื่อง
การฝึกอบรม/การประชุม/สัมมนาวิชาการ
การรับบริการอื่นๆ ระบุ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ท่านมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 อย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สถานที่ให้บริการ ระบุ
อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก ระบุ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระบุ
การให้บริการอื่น ๆ ระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy