แบบสอบถามความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดทำระบบแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-opinion)
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นตามแบบสอบถามฯ จากผู้เข้ามาใช้บริการประเภทต่างๆ
ของสำนักงานฯ นำไปประมวลผล และวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สำนักงานฯ ขอความกรุณาทุกท่านที่เข้าใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ได้เ้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะตามแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ ขอขอบพระคุณ ในการให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.พิษณุโลก ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  ประเด็นการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.พิษณุโลก ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.พิษณุโลก ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.พิษณุโลก ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  ด้านผลจากการให้บริการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question