බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලීය උසස් පෙළ අංශය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම - 2023
* අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා.
* සියලුම කරුණු නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න.
* විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (Email address) නිවැරිදිව ඇතුලත් කරන්න.
Email *
සම්පූර්ණ නම *
උදා:- Rathnayake Mudiyanselage Amodya Charuka Rathna Sri Bandara
උපන් දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
ඉගෙනුම ලැබූ ශ්‍රේණිය *
ඉගෙනුම ලැබූ පංතිය *
පංතිභාර ගුරුභවතා හෝ ගුරුතුමියගේ නම *
ඉගෙනුම ලබන මාධ්‍යය *
සා/පෙළ සඳහා හැදෑරූ කාණ්ඩ විෂයන්.
ඔබ විසින් සා/පෙළ සඳහා හැදෑරූ කාණ්ඩ විෂයන් පහතින් ඇති කාණ්ඩ 01, කාණ්ඩ 02 හා කාණ්ඩ 03 හි නිවැරදිව සඳහන් කරන්න (ඉංග්‍රීසියෙන් විෂයන්හි නම් සඳහන් කරන්න)
කාණ්ඩ 01 *
කාණ්ඩ 02 *
කාණ්ඩ 03 *
සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල *
*ප්‍රතිඵල ලැබී නොමැති විෂයන් සඳහා "NOT GIVEN" තේරීම ලබා දෙන්න.
A
B
C
S
W
NOT GIVEN
ගණිතය
විද්‍යාව
බුද්ධ ධර්මය
ඉංග්‍රීසි
සිංහල
ඉතිහාසය
කාණ්ඩ I
කාණ්ඩ II
කාණ්ඩ III
හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන විෂය ධාරාව.
හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන විෂය ධාරාව තෝරාගැනීමේදී විෂය සං‍යෝජන උපදෙස් හොඳින් කියවා අදාළ විෂය ධාරාව තෝරාගන්න
ඔබ බලාපොරොත්තු වන අදාළ විෂය ධාරාව තෝරාගන්න *
හැදැරීමට බලාපොරොත්තු වන විෂයන්.
පහතින් ඇති විෂය 01,විෂය 02 හා විෂය 03 යන ප්‍රශ්න වල ඔබ හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන විශයන් සඳහන් කරන්න.
විෂය 01 *
විෂය 02 *
විෂය 03 *
විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය *
Whatsapp අංකය *
ඔබගේ විනය සම්බන්ධ ගැටළු තිබේද? (විනය මණ්ඩලය මගින් සනාථ කරගනු ලැබේ.) *
මව/පියා/භාරකරුගේ නම සහ ලිපිනය.
පහත දී ඇති හිස්තැන්වල නම හා ලිපිනය සඳහන් කරන්න
මව/පියා/භාරකරුගේ නම *
මව/පියා/භාරකරුගේ ලිපිනය *
ඔබ පදිංචි නිවසේ ලිපිනය *
ඉහත තොරතුරු නිවැරදි බවට සහතික කරමි. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy