2019KO UDAL EGUTEGIA OSATZEKO ARGAZKI LEHIAKETA
1.- Parte hartzearen filosofiari eutsiz, Andoaingo Udalak datorren urteko egutegia herritarren partaidetzarekin osatu nahi du, lehiaketa honetatik aukeratuak ateratzen diren 12 argazkiekin.

2.- Gaia: Andoaingo herria edo/ta herritarrei loturik behar du. Ez da onartuko edozein motako indarkeriaren aldeko mezurik, ez alderdi politikoena, ez sexu diskriminazioa bultzatzen duen adierazpenik ez eta arrazakeria goratzen duen aipamenik ere. Argazkiek argitaragabeak izan behar dute.

3.- Sariak: argazkia egutegiaren hilabeteetako batean agertzea gehi 100 euro argazki saritu bakoitzari. Gehienez 5 argazki aurkez daitezke.

4.- Argazkien formatuak bereizmen handiko artxibo digitalan : zabalera 4350 pix x altuera 2900 px. Bereizmena 300 ppp. Adobe RGBn JPGn formatuan.

5.- Lehiakideak -16 urtetik gorako adiñekoak- izango dira jabetza intelektualaren ondorioetako aurkeztu dituzten obren erantzule, baita aurkez litekeen edozein erreklamazioren aurrean ere, irudi eskubideak barne. Argazkietan, lehenengo edo erdiko planoan, norbait azalduko balitz, pertsona horren baimen berariazkoa aurkeztu beharko da.

6.- Aurkezteko epea: urriaren 1etik azaroaren 5era, Udaleko ATARIan (Goikoplaza z/g. 20140 Andoain) edo webgunean www.andoain.eus. Galdetegi bat osatuko da egilearen datuekin eta epaimahaiaren erabakia ezagutu ostean bakarrik erabiliko da.

7.- Epaimahaia bost pertsonek osatuko dute: Kultura Batzordeko bi kide, argazkigintzarekin edo arte munduari lotuta beste bi eta Artxiboko arduraduna, edo ordezkoa.


8.- Azaroaren 15ean jakinaraziko dira emaitzak. Lehiaketatik egutegirako 12 argazki aterako ez balira, beste era batera osatzeko eskubidea du epaimahaiak.

9.- Hautatutako 12 argazkiak Andoaingo Udalaren jabetzan geldituko dira.

10.- Hautatu ez diren argazkiak 2018ko azoaren 30a baino lehen jaso beharko dira. Ordurako erretiratu ezean, Udalaren esku geldituko dira.

11.- Erabakia apelaezina izango da.

12.- Lehiaketan partaide izateak oinarri hauek osorik onartzea dakar.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- El Ayuntamiento de Andoain continuando con su filosofía de fomentar la participación, convoca un concurso de fotografía para seleccionar las 12 fotos que conformarán el calendario del próximo año.

2.- El tema elegido para esta segunda edición es el pueblo de Andoain y/o sus habitantes. No se admitirá ningún mensaje de ningún tipo de violencia, ni política, ni expresiones que potencien la discriminación sexual, ni racial. Las fotografías deberán ser inéditas.

3.- Premios: la publicación de la fotografía en un mes del calendario y 100 euros a cada fotografía premiada. Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías.

4.- Formato de las fotografías, archivo digital de alta resolución: ancho 4350 px x altura 2900 px. Resolución 300 ppp. Adobe RGB formato JPG.

5.- Las y los concursantes -que deberán ser mayores de 16 años- serán responsables de las obras presentadas a efectos de propiedad intelectual y ante cualquier otra reclamación que pudiese presentarse, incluida la correspondiente a derechos de imagen. En las fotografías en las que aparezcan personas en primer o segundo plano, se deberá presentar el permiso explícito de las mismas.

6.- Plazo de presentación: del 1 de octubre al 5 de noviembre, en ATARI (Goikoplaza z/g. 20140 Andoain) o en la página web www.andoain.eus. Se rellenará un formulario con los datos del/de la autor/a, que se utilizará una vez conocido el fallo del jurado.

7.- El jurado estará formado por cinco personas: dos miembros de la Comisión de Cultura, dos personas relacionadas con la fotografía o el mundo del arte, y la responsable del Archivo Municipal, o persona en quien delegue.

8.- El fallo se hará público el 15 de noviembre. Si no resultaran elegidas 12 fotografías para el calendario, el jurado se reserva la potestad de proveer las que resulten necesarias.

9.-Las 12 fotografías seleccionadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Andoain.

10.- Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas antes del 30 de noviembre de 2018. Si no se retiran, pasarán a ser también propiedad municipal.

11.- El fallo será inapelable.

12.- La participación en el concurso, supone la plena aceptación de estas bases.

Argazkiaren izenburua / Título de la foto *
Argazki bakoitzeko inprimaki bana betetzea derrigorrezkoa da / Hay que rellenar un impreso por cada imagen enviada
Ze hilabeterekin lotuko zenuke? / ¿Con qué mes la relacionas? *
Argazkia / Foto (jpg) *
Fitxategiaren izenak argazkiaren izenburuarekin bat etorri behar du / El nombre del fichero debe coincidir con el título que se le haya puesto a la foto.
Required
Izen-abizenak / Nombre y apellidos *
Sexua / Sexo *
e-posta / e-mail *
Sakeleko telefonoa / Teléfono móvil *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms