2018KO UDAL EGUTEGIA OSATZEKO ARGAZKI LEHIAKETA
1.- Parte hartzearen filosofiari eutsiz, Andoaingo Udalak datorren urteko egutegia herritarren partaidetzarekin osatu nahi du, lehiaketa honetatik aukeratuak ateratzen diren 12 argazkiekin.

2.- Gaia: Andoaingo herria edo/ta herritarrei loturik behar du, eta egileak zein hilebeteri dagokion proposatuko beharko du, nahiz eta aukeratua izaten bada epaimahaiak beste hilabeteren batean kokatzea erabaki dezakeen. Argazkiek argitaragabeak izan behar dute.

3.- Sariak: argazkia egutegiaren hilabeteetako batean agertzea gehi 100 euro argazki saritu bakoitzari. Gehienez 5 argazki aurkez daitezke.

4.- Argazkien formatua: TIFF, horizontalak 2Mb eta 10 Mb bitarteko pisukoak izango dira.

5.- Lehiakideak 16 urtetik gorako adinekoak izango dira jabetza intelektualaren ondorioetako aurkeztu dituzten obren erantzule, baita aurkez litekeen edozein erreklamazioren aurrean ere, irudi eskubideak barne.
Argazkietan, lehenengo edo erdiko planoan, norbait azalduko balitz, pertsona horren baimen berariazkoa aurkeztu beharko da.

6.- Aurkezteko epea: urriaren 9tik azaroaren 13ra, Udaleko ATARIan (Goikoplaza z/g. 20140 Andoain) edo webgunean www.andoain.eus. Galdetegi bat osatuko da egilearen datuekin eta epaimahaiaren erabakia ezagutu ostean bakarrik erabiliko da.

7.- Epaimahaia bost pertsonek osatuko dute: Kultura Batzordeko bi kide, argazkigintzarekin edo arte munduari lotuta beste bi eta Artxiboko arduraduna.


8.- Azaroaren 21ean jakinaraziko dira emaitzak. Lehiaketatik egutegirako 12 argazki aterako ez balira, beste era batera osatzeko eskubidea du epaimahaiak.

9.- Hautatutako 12 argazkiak Andoaingo Udalaren jabetzan geldituko dira.

10.- Hautatu ez diren argazkiak 2017ko abenduaren 1a baino lehen jaso beharko dira. Ordurako erretiratu ezean, Udalaren esku geldituko dira.

11.- Erabakia apelaezina izango da.

12.- Lehiaketan partaide izateak oinarri hauek osorik onartzea dakar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- El Ayuntamiento de Andoain continuando con su filosofia de fomentar la participación, convoca un concurso de fotografía para seleccionar las 12 fotos que conformarán el calendario del próximo año.

2.- El tema elegido para esta primera edición es el pueblo de Andoain y/o sus habitantes, y el/la autor/a deberá proponer el mes del año al que asocia la imagen, aunque el jurado podrá decidir su publicación en otro mes. Las fotografias deberan ser inéditas.


3.- Premios: la publicación de la fotografia en en un mes del calendario y 100 euros a cada fotografia premiada. Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías.

4.- Formato de las fotografías: se presentarán en formato TIFF, en horizontal y con un peso de entre 2 y 10 Mb.

5.- Las y los concursantes deberán ser mayores de 16 años, y serán responsables de las obras presentadas a efectos de propiedad intelectual y ante cualquier otra reclamación que pudiese presentarse, incluida la correspondiente a derechos de imagen.
En las fotografías en las que aparezcan personas en primer o segundo plano, se deberá presentar el permiso explícito de las mismas.

6.- Plazo de presentación: del 9 de octubre al 13 de noviembre, en ATARI (Goikoplaza z/g. 20140 Andoain) o en la página web www.andoain.eus. Se rellenará un formulario con los datos del/de la autor/a, que se utilizará una vez conocido el fallo del jurado.

7.- El jurado estará formado por cinco personas: dos miembros de la Comisión de Cultura, dos personas relacionadas con la fotografía o el mundo del arte, y la responsable del Archivo Municipal.

8.- El fallo se hará público el 21 de noviembre. Si no resultaran elegidas 12 fotografías para el calendario, el jurado se reserva la postestad de proveer las que resulten necesarias.

9.-Las 12 fotografías seleccionadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Andoain.

10.- Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas antes del 1 de diciembre de 2017. Si no se retiran, pasarán a ser también propiedad municipal.

11.- El fallo será inapelable.

12.- La participación en el concurso, supone la plena aceptación de estas bases.

Argazkiaren izenburua / Título de la foto *
Argazki bakoitzeko inprimaki bana betetzea derrigorrezkoa da / Hay que rellenar un impreso por cada imagen enviada
Ze hilabeterekin lotuko zenuke? / ¿Con qué mes la relacionas? *
Argazkia / Foto (tiff) *
Fitxategiaren izenak argazkiaren izenburuarekin bat etorri behar du / El nombre del fichero debe coincidir con el título que se le haya puesto a la foto.
Required
Izen-abizenak / Nombre y apellidos *
Sexua / Sexo *
e-posta / e-mail *
Sakeleko telefonoa / Teléfono móvil *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms