โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2566
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“สมาคมฯ”) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท  จำนวน 70% ของมูลค่าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของเลขานุการบริษัทไทยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล 

หากบริษัทมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และจะประกาศผลแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่เว็บไซต์ www.thailca.com ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
ชื่อบริษัท  *
หมวดธุรกิจ (Sector) *
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET หรือ mai ในปีใด *
ชื่อ-สกุล ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (โปรดระบุคำนำหน้าชื่อด้วย) *
ตำแหน่ง *
โปรดระบุอีเมลของท่านสำหรับใช้ติดต่อข้อมูล *
โปรดแจ้งเบอร์มือถือของท่าน (ระบุเฉพาะตัวเลข) *
ท่านมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทกี่ปี *
ท่านสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับใด *
ท่านเคยศึกษาในคณะใด *
ข้อมูลที่อยู่บริษัทสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม *
หากท่านผ่านการคัดเลือกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท โดยระบุว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพร้อมและมีเวลาในการเข้าอบรมหลักสูตรตามที่กำหนด และบริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 30% ของมูลค่าโครงการเป็นจำนวนเงิน  8,400 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566

(**หมายเหตุ สมาคมฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือรับรองและใบแจ้งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 7 มิถุนายน 2566)
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy